За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2094/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2094/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 61710.506.541 и 61710.506.542 по КК и КР на гр. Разград, за които е отреден парцел XXXII-19, кв. 4"

Писмо до възложителя с изх. И-2093/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2093/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на Площадка 3 за временно съхранение на утайки и наторяване на земеделски земи", с местоположение масив 91, № на БЗС от ИСАК 3323-1-1, 3323-2-1, 3323-3-1, масив 92, № на БЗС от ИСАК 3323-2-1, масив 47, № на БЗС от ИСАК 437-1-1, 438-2-1, 438-4-1, 438-3-2, масиви 66, 67, 68, 69, 70 - № на БЗС от ИСАК 38-1-1 в землището на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2092/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2092/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция 4629 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 24116.25.166 по КК и КР на с. Лудогорци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-2088/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2088/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация за ПИ с идентификатор 63427.8.454 (идентичен с УПИ IX-110, кв. 4) по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2073/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2073/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците в гр. Две могили, общ. Две могили, бул. България 64, блок Орлова чука, вх. А и вх. Б", с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.481 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2087/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2087/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автосервиз за техническо обслужване и ремонт на МПС", с местоположение УПИ XIV, кв. 68 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2069/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2069/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка, преустройство и основен ремонт на покрив на търговска сграда в ПИ 848, попадащ в УПИ I, кв. 14 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат"

Галерия