За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3092/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3092/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизирана територия - водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе", с местоположение от ПИ 47336.63.289, 47336.63.287, 47336.63.95, 47336.63.276 , 47336.63.370 до ПИ 47336.63.370

Писмо до възложителя с изх. И-3083/02.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3083/02.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - (ПУП) - План за регулация (ПР) и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.178.110 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3068/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3068/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда и надзид до Н:1,50", с местоположение УПИ VIII-972, кв. 617, ж.к. Дружба II (63427.4.2354) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3067/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3067/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за спортна зала с идентификатор ПИ 20184.1.2878, ул. Стоян Терзиев 9, гр. Две могили" с местоположение от табло НН на ТП Т-11 Две могили до електромерно табло 1Т+ТТ+Модем НН 160А в гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-3066/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3066/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за гараж № 2 с идентификатор 63427.7.382.20, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение от от РК-3 до 63427.7.382 до гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3079/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3079/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на План за регулация (ИПР) за УПИ XVI-597 и кв. 1015 по плана на гр. Русе"

Галерия