За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3743/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3743/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на търговски обект - магазин № 8 в работилница за тестени изделия", с местоположение УПИ II, кв. 38 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3742/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3742/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на малка фотоволтаична електроцентрала върху покрив на сграда - склад за зърно, с цел задоволяване на собствени енергийни нужди", с местоположение ПИ 27156.502.97 по КК и КР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-3730/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3730/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.6424 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3729/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3729/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайна насаждения", с местоположение ПИ 39520.2.29, 39520.2.31 и 39520.2.41 по КК и КР на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. И-3728/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3728/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „„ Разширение с поставяне на допълнителни резервоари към „Резервоарно стопанство 1 – резервоари R 1, R 2, R 3, R4, R 5 и авторазтоварище и товарище” и „Инсталация за производство на полимер модифициран битум и автотоварище", с местоположение ПИ 63427.78.42 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3724/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3724/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична сцентрала за собствени нужди, с мощност 40 киловата", с местоположение УПИ XIV, кв. 13 по плана на с. Черешово

Писмо до възложителя с изх. И-3704/29.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3704/29.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна в параметрите, за които е издадено писмо на РИОСВ-Русе - Реконструкция на съществуващ склад и преустройство в склад за временно съхранение на лавандула и склад за торове и препарати, монтаж на покривна инсталация за производство на ел. енергия за собствено потребление, включваща увеличаване на мощността на покривната инсталация до 25 kw и закупуване и монтаж на хладилна инсталация за съхранение на свежи стръкове лавандула и масло от лавандула", с местоположение ПИ 11449.73.823 по КККР на с. Владимировци

България в Юнеско

Галерия