За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2068/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2068/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.505.2600 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден УПИ XV-2600, кв. 136 по плана на гр. Разградобщ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2061/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2061/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на община Кубрат: Подобект 1-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2191, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат; Подобект 2-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.504.558, УПИ VIII, кв. 50А по плана на гр. Кубрат; Подобект 3-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.1417, УПИ VI, кв. 75 по плана на гр. Кубрат; Подобект 4-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2179, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат; Подобект 5-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Страцин с обхват от о.т. 204 до о.т. 209; Подобект 6-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Добруджа с обхват от о.т. 208 до о.т. 209; Подобект 7-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Н. Й. Вапцаров с обхват от о.т. 167 до о.т. 227; Подобект 8-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2179, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-2054/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2054/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сервиз за автомобили и офиси", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7443 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2053/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2053/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MW", с местоположение УПИ V, кв. 46 по плана на с. Батишница, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2052/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2052/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на автономна мобилна фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW и с батерии за съхранение на електрическа енергия", с местоположение УПИ VI-254 и УПИ VIII-254, кв. 43 по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2051/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2051/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електрическа централа с мощност 460 kWp и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП-630 kVA, 20/0.4 kV", с местоположение УПИ LV-1032, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2050/16.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2050/16.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 32095.100.23, 32095.100.7, 32095.100.6, 32095.100.15, 32095.1.840, кв. 47 и изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ II-17 За транспорт и комуникации, кв. 47 по плана на с. Иваново, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. И-2033/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2033/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция 4674 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 56441.63.18 по КК и КР на с. Писанец, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. И-2032/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2032/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане пристройка към жилищна сграда за отоплителни материали и инвентар", с местоположение УПИ II-119, кв. 44 по плана на с. Острица, общ. Две могили

Галерия