За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3671/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3671/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис във фризьорски салон", сместоположение ПИ 61710.502.7274 (самостоятелен обект 61710.502.7274.7.20) по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3693/28.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3693/28.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 53148.120.419 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овен, община Дуловов , с цел изграждане на стопанска сграда за съхраненеие на селскостопанска продукция (орехи), автомобилна везна и ограда"

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преработка проекти на стопанска сграда с офис и климатизирани помещения за съхранение на плодове", с местоположение ПИ 67444.93.8 (093008) по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3670/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Преработка проекти на стопанска сграда с офис и климатизирани помещения за съхранение на плодове", с местоположение ПИ 67444.93.8 (093008) по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3676/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3676/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на част от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 24030.501.1086.1 по КККР на гр. Дулово за обособяване на стаи за гости"

Писмо до възложителя с изх. И-3674/27.09.2021 г

Писмо до възложителя с изх. И-3674/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот с планоснимачен номер 483, за котйто е отреден парцел XII-483, кв. 71 по плана на с. Балкански, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3673/27.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3673/27.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ VII-1076, кв. 74 по плана на с. Смирненски, община Ветово"

Писмо до възложителя с изх. И-3650/24.09.2021 г.

 Писмо до възложителя с изх. И-3650/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 61710.504.4113 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден парцел XV-4113, кв. 116 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3649/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3649/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПРЗ за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 62089.502.1145 по КК и КР на с. Раковски, общ. Разград"

България в Юнеско

Галерия