За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3070/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3070/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Стартова помощ за развитие на малко стопанство с отглеждане на технически култури", с местоположение ПИ 66696.3.32 и 66696.3.8 по КККР на с. Скала

Писмо до възложителя с изх. И-3069/01.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3069/01.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на еднофамилна жиищна сграда с идентификатор 61710.504.5032.1 и лятна кухня с идентификатор 61710.504.5032.2 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3056/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3056/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция на покривна конструкция", с местоположение ПИ 77308.504.1121 по КККР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-3041/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3041/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на тераса и балкони", с местоположение сгради с идентификатори 63427.4.3069.1.1, 63427.4.3069.1.3, 63427.4.3069.1.4 и 63427.4.3069.1.7 по КККР на гр. Русе

Галерия