За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3647/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3647/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 40 кWp и създаване на трайни насаждения от череши и праскови", с местоположение УПИ VI-281, кв. 13 по плана на с. Стамболово

Писмо до възложителя с изх. И-3645/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3645/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и пристройка за разширение на съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ IX-406, кв. 63 по плана на с. Баниска

Писмо до възложителя с изх. И-3643/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3643/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 50 kW за собствени нужди", с местоположение ПИ 10803.163.5 по КК и КР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. И-3642/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3642/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „разширение и модернизация на съществуваща манипулационна за охлаждане и преработка на зеленчуци с местоположение УПИ XVII-1100 За безвредни производствени дейности, кв. 27 по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3641/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3641/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.7311 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3640/24.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3640/24.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на животновъдни сгради № 3 и № 4 и промяна предназначението в складове за земеделска продукция и модернизация на земеделско стопанство", с местоположение ПИ 10149.102.5 по КККР на с. Варненци

Писмо до възложителя с изх. И-3632/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3632/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на сградно канализационно отклонение (СКО)", с местоположение блок Мусала, ул. Силистренско шосе № 11 в гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия