За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2031/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2031/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на канализация на улица "Каменно цвете" в с. Айдемир, общ. Силистра", с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4125 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2030/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2030/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Конструктивно укрепване и преустройство на съществуваща базова станция 4634", с местоположение ПИ с идентификатор 49093.53.66 по КК и КР на с. Мортагоново, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2029/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2029/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на триетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6170 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2028/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2028/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и лавандула", с местоположение ПИ с идентификатор 62089.42.146 по КК и КР на с. Раковски, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2027/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2027/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците в гр. Две могили, общ. Две могили, бул. "България" 93, блок "Гагарин", вх. А, вх. Б и вх. В", с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.2528 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII-433, кв. 1021 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII-433, кв. 1021 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2025/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2025/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Дулово", с местоположение гр. Дулово, ул. "Първи май" от ул. "Васил Левски" до ул. "Розова долина"; гр. Дулово, ул. "Трета" от ул. "Розова долина" към гробище; с. Чернолик, ул. "Кирил и Методий" от път III-216 до край на населеното място (от О.Т. 59 до О.Т. 76); с. Руйно, ул. "Шеста" от ул. "Първа" до ул. "Пета"; с. Паисиево, ул. "Вит" О.Т. 33 – 23 – 28; с. Яребица, ул. "Десета" от ул. "Трета" – ул. "Пета" – ул. "Шеста" до ул. "Седма"; с. Поройно, ул. "Шестнадесета" от път III-216 до ул. "Втора"; с. Колобър, ул. "Шеста" от общински път SLS 1041 до ул. "Осма"; с. Колобър, ул. "Девета" от ул. "Осма" до ул. "Единадесета"; с. Колобър, ул. "Единадесета" от ул. "Пета" до ул. "Трета"; с. Водно, ул. "Втора" от ул. "Първа" до ул. "Трета"; с. Овен, ул. "Пета" от път II-23 до ул. "Трета"; с. Овен, ул. "Седма" от ул. "Пета" до ул. "Шеста"; с. Вокил, ул. "Христо Ботев" от път II-23 до ул. "Искър"; с. Вокил, ул. "Искър" от ул. "Христо Ботев" до ул. "Добруджа"; с. Полковник Таслаково, ул. "Шеста" от ул. "Втора" към гробище

Писмо до възложителя с изх. И-2024/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2024/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и План за застрояване на УПИ IX-160 и УПИ X-160, кв. 959 по плана на Западна промишлена зона, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.3.409 и 63427.3.411 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия