За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3631/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3631/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда на търговия (бистро) в жилище", с местоположение сграда с идентификатор 61710.505.2053.1 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3630/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3630/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения, изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди и видеонаблюдение на ФЕЦ", с местоположение ПИ 69078.15.14, 69078.16.23, по КК и КР на с. Старо село и ПИ 73496.16.256 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-3628/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3628/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване на земеделска техника и оборудване и поставяне на преместваемо съоръжение – мобилна хладилна камера", с местоположение ПИ 51956.16.6 по КККР на с. Нова черна

Писмо до възложителя с изх. И-3627/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3627/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Площадка за товарене и транспортна мрежа за извозване на торова маса и готова продукция", "Изграждане на ФЕЦ30kW за собствено потребление" и "Закупуване на Bobcat", с местоположение ПИ 075015 в землището на с. Сушево

Писмо до възложителя с изх. И-3626/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3626/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „изменение на Подробен устройстбен план (ПУЛ) - план за регулация (ПР) на поземлен имот с планоснимачен номер 386, за който е отреден парцел № V-386, кв. 76 по плана на с. Ясеновец, община Разград и създаване на устройствена основа за изграждане на малка фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-3625/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3625/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Автосервиз за смяна и баланс на гуми", с местоположение УПИ XVIII-668 обществено-обслужване, кв. 5 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. И-3624/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3624/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията: 1. ИПУП-изменение на кадастрален план (ИКП) на ПИ 112 и ПИ 588 и част 9514 и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XI-112 и УПИ XII-588, 9514 кв.12 по РП нa с. Искра, община Ситово
2. Инвестиционен проект (ИП) за обект Изграждане на склад за плодове и зеленчуци в новообразувания УПИ XI-890, кв. 12 по плана на с. Искра, община Ситово, област Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-3623/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3623/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Автономна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 40 kWp на покрива на сграда", с местоположение ПИ 67444.93.8 по КККР на гр. Сливо поле

България в Юнеско

Галерия