За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2978/26.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2978/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Реставрация, укрепване и консервация на гробницата на Захари Стоянов в парка на "Възрожденците", с местоположение сграда с идентификатор 63427.2.5778.2 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2972/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2972/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV с монтаж на един брой трансформатор 1000 kVA, 20/10/0,4 kV и реконструкция на кабели средно напрежение към него", с местоположение ПИ 63427.8.844 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2971/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2971/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65348.65.185 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе, с цел обособяване на имотите и определяне на устройствена зона Предимно производствена (Пп)", с местоположение ПИ 65348.65.181 и 65348.65.185 по КККР на с. Сандрово

Писмо до възложителя с изх. И-2969/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2969/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III-579, кв. 61 по регулационния план на кв. Долапите, гр. Русе", с местоположение УПИ III-1411, кв. 61 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2968/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2968/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.522.230, м-т Хендем, гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.522.230 по КККР на гр. Разград

Галерия