За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2022/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2022/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ VII-726, кв. 69 по плана на с. Ценово, общ. Ценово", с местоположение ПИ с идентификатор 78361.28.726 по КК и КР на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-2021/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2021/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект на Подробен устройствен план - изменение план за регулация и план за застрояване на УПИ XIII-1062 и УПИ XIV-1062, кв.91 по плана на с. Тетово, общ. Русе и последващо изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 135 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-1954/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1954/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Паметник на Хан Кубрат в централната градска част на гр. Кубрат", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2191 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1953/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1953/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Увеличаване на количеството водни маси по Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 11591390/29.03.2022 г.", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.169 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1944/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1944/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Експлоатация на ведомствена бензиностанция", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.227 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1943/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1943/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна в параметрите, при които е издадено становище с изх. И-1636/14.04.2022 г.; Изграждане на спринклерна инсталация в помпено помещение на система за пожарогасене в цех Етилов алкохол, сграда с идентификатор 61710.506.26.126; Изграждане на линия на NaOH от Р3325 в цех Рафинерия до Т9152 в цех Етилов алкохол; Монтаж на два броя подгреватели (топлообменници) в цех Рафинерия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1940/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1940/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда - склад за лекарства с идентификатор 61710.501.677.1 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 30 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда - склад за лекарства с идентификатор 61710.501.676.1 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 15 kW"

Галерия