За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3620/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3620/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на сграда и преустройството й във ветеринарна клиника, с изграждане на подземно ниво", с местоположение УПИ V-127, кв. 633 (61710.504.127.15, 61710.504.127.16, 61710.504.127.5.2) по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх.И-3615/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3615/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Сградно водопроводно отклонение /СВО/ за застроен ПИ с идентификатор 66425.502.206 по КК и КР на гр. Силистра, местност Кючук Мустафа, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх.И-3614/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3614/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3310 и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-3311, както и на работен устройствен план (РУП) на УПИ I-3311, ПИ 63427.2.3310 и УПИ II-3309, находящи се в квартал 21 по плана на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-3613/23.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3613/23.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на две хладилни камери за съхранение на плодове", с местоположение ПИ 41143.502.39 по КК и КР на с. Калипетрово

България в Юнеско

Галерия