За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2967/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2967/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ и работен устройствен план за УПИ IV-339, кв. 132 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.2.339 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2962/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2962/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.5199 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2959/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2959/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Съоръжения за киселинна обработка на маслени дестилати ъм инсталация за контактна очистка - преместване", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2958/25.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2958/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ VIII-123, 126, 127, 146 и IX-122, 146 в кв. 42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла и ПЗ на новообразуван УПИ", с местоположение ПИ 07603.502.573 и 07603.502.572 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-2946/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2946/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50 мм2 от табло ФЕЦ, разположен в УПИ XI-143, кв. 10, ул. "Ангел Кънчев" № 21 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП Т-3 Долна Студена", с местоположение УПИ XI-143, кв. 10 по плана на с. Долна Студена

Писмо до възложителя с изх. И-2944/21.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2944/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61710.502.1747 по КККР на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.502.1747 по КККР на гр. Разград

Галерия