За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1931/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1931/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Аварийно възстановяване на проводимостта на канал, находящ се в село Просена, община Русе, улица Батак, с ремонт на мостово съоръжение"

Писмо до възложителя с изх. И-1929/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1929/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - Фотоволтаична централа с мощност 3500 kW", с местоположение УПИ I, кв. 101 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-1928/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1928/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 07603.34.267, 07603.4.340, 07603.908.454, 07603.912.706, 07603.211.804, 07603.908.869, 07603.211.950, 07603.214.956, 07603.61.989, 07603.15.46, 07603.17.22, 07603.17.45, 07603.20.32, 07603.30.14, 07603.30.44, 07603.30.51, 07603.30.52, 07603.34.8, 07603.43.17, 07603.46.9, 07603.46.13, 07603.46.24, 07603.47.39, 07603.53.9, 07603.55.5, 07603.62.21, 07603.63.6, 07603.63.15, 07603.66.11, 07603.66.21, 07603.66.34, 07603.68.19, 07603.80.4, 07603.80.8, 07603.81.6, 07603.81.14, 07603.83.23, 07603.85.9, 07603.85.34, 07603.85.55, 07603.125.31, 07603.248.4 , 07603.248.13, 07603.248.14, 07603.903.216, 07603.905.38, 07603.907.327 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-1927/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1927/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 23916.117.76, 23916.120.269, 23916.13.18, 23916.14.9, 23916.15.14, 23916.22.1, 23916.23.1, 23916.34.2, 23916.41.1, 23916.89.1, 23916.94.1, 23916.110.1, 23916.119.1, 23916.122.1, 23916.123.1 и 23916.125.1 в землището на с. Дряновец, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-1926/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1926/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 70130.4.34, 70130.4.35, 70130.42.37, 70130.29.43, 70130.42.39, 70130.42.40, 70130.42.41, 70130.42.48, 70130.42.49, 70130.19.59 в землището на с. Стърмен, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-1925/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1925/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 180 kW", с местоположение УПИ II-652, кв. 53 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1918/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1918/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция Исперих 110/20 kV", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.201.295 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-1917/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1917/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение УПИ XI-323, 342, кв. 30 по плана на с. Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-1916/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1916/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда", с местоположение поземлен имот 501.1725 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Галерия