За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3151/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3151/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ V-1195, кв. 73 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3150/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3150/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пътна връзка - отваряне на нов вход/изход от ул. "Странджа" за ПИ с идентификатор 61710.502.7204 по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3149/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3149/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покрив на складова част към кметство", с местоположение УПИ VI-"за кметство и магазин", кв. 32 по плана на с. Сеслав

Писмо до възложителя с изх. И-3148/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3148/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на покрив - здравна служба Божурово", с местоположение УПИ II-здравна служба, кв. 22 по плана на с. Божурово

Писмо до възложителя с изх. И-3146/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3146/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на част от подземен етаж на хоспис с осигуряване на технологичен отвор за монтаж на компютърен томограф", с местоположение УПИ 61710.505.1785 (61710.505.1785.1.11) по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3145/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3145/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда", с местоположение ПИ 61710.612.411 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3143/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3143/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV, кабелна линия 20kV към него и площадкови мрежи за зарядни станции за електрически автомобили", с местоположение ПИ 63427.3.808 (XXV-808, кв. 950) по КККР на гр. Русе

Галерия