За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3869/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3869/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Автоматизирана линия със софтуер за почистване, калибриране и обезпрашаване на чубрица", с местоположение ПИ 87504.138.11 по КК и КР на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-3866/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3866/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност "Горни Гастов"

Писмо до възложителя с изх. И-3864/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3864/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Енергийна ефективност и автоматизация на стопанството“ и намерение за закупуване на активи за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване за финансиране по BG06RDNP001-4.012 – процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.", с местоположение ПИ 56397.938.9 по КК и КР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-3861/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3861/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Създаване на 37 дка трайни насаждения от маслини и закупуване на земеделска техника", с местоположение ПИ 67444.89.24 и 67444.33.21 по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3853/11.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3853/11.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда обособена складова част и монтиране на линия за обеззарязяване на слънчогледова ядка", с местоположение ПИ 41143.503.164 по КК и КР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. И-3755/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3755/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Доставка и монтаж на хладилно оборудване, фотоволтаична централа, въздохоотделители, генератор на шокови вълни и закупуване на четириопорен електрокар", с местоположение ПИ 15829.12.16 по КК и КР на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. И-3848/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3848/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизиране на съществуващата ферма с технологично оборудване, автоматизирани системи, системи за опазване на околната среда, земеделска техника и ремонт на сградния фонд на ЕТ Вежен Церигг и намерение за закупуване на активи за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.", с местоположение ПИ 503.1057 по плана на с. Ново село

България в Юнеско

Галерия