За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2226/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2226/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване 0.4 kV от ТП Йордан Йовков до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 66425.501.287 по КК и КР на гр. Силистра и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 66425.501.287"

Писмо до възложителя с изх. И-2225/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2225/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване 0.4 kV от ТП Добруджа 1 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 66425.514.135 по КК и КР на гр. Силистра и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 66425.514.135"

Писмо до възложителя с изх. И-2223/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2223/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтова настилка", с местоположение ПИ с идентификатори 05711.1.1891, 05611.1.1905, 05611.1.1869, 05611.1.1907, 05611.1.1873, 05611.1.1912, 05611.1.1825, 05611.1.1871, 05611.1.1880 по КК и КР на гр. Борово, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. И-2221/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2221/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на магазин за промишлени стоки в Заведение за бързо хранене", с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40422.505.1467.5.5 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-2218/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2218/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване към електроразпределителна мрежа на ФЕЦ с мощност 400 kW", с местоположение УПИ XXII, кв. 13 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2217/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2217/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване към електроразпределителна мрежа на ФЕЦ с мощност 500 kW", с местоположение УПИ XXI, кв. 13 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2216/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2216/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г. за горски подотдел, собственост на община Борово", с местоположение ПИ с идентификатор 05611.166.1 по КК и КР на гр. Борово, общ. Борово

Галерия