За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4286/04.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4286/04.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Израждане на фасадна конструкция около съществуващ метален навес, с цел обособяване на зала за хранене, която да се присъедини към действащ ресторант", с местоположение УПИ II-1855, кв. 90 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. И-4284/04.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4284/04.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна в предназначението на ателие № 1 в апартамент № 17, ателие № 2 в апартамент № 18, ателие № 3 в апартамент № 19 и ателие № 4 в апартамент № 20", с местоположение ПИ 61710.502.7242 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4281/04.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4281/04.11.2021 г., относно ИП/ПП за „проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на комуникационно-транспортен план към ПУП-План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.159.699 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, област Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4277/03.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4277/03.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с оглеждане на трайни насаждения", с местоположение ПИ 66665.47.12 по КККР на с. Ситово

България в Юнеско

Галерия