За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4249/02.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4249/02.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на част от партерния етаж в сграда с идентификатор 63427.4.609.1, гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, за създаване на обществена пералня за обслужване на социални заведения на територията на Община Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4248/02.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4248/02.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане н детска площадка за деца от 3 до 12 г. в с. Басарбово", с местоположение УПИ Х-20, кв. 9 по плана на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-4223/27.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4223/27.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 51768.57.35, 51768.103.9 по плана на с. Нисово и ПИ 84049.60.29 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-4221/27.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4221/27.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на ателие за творческа дейност в жилище", с местоположение СОС 63427.2.833.1.5 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия