За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС за съвместяване на процедурата по ОВОС с ОС

Писмо до възложителя с изх. № AO-1066-(4)/28.03.2019 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO-1066-(4)/28.03.2019 г., относно ИП за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана”, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо” в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г., относно ИП за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово, участък „Тетово 2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”  

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2514/31.05.2014 г., относно ИП за „Разработване на кариера за добив на строителни материали – варовици и производство на трошено-каменни фракции в находище „Тетово, участък „Тетово 2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”  

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г., относно ИП за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра

Галерия