За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел”, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле,  възложител: „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле. Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 10.06.2019г.(понеделник) от 10,00 часа в кметство село Ряхово и от 13,00 часа в заседателната зала на община Сливо поле.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения (оценка по чл.99а, чл.99б от ЗООС) са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00часа в:

-          Кметство село Ряхово;

-          Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1 – еколог;

-          РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ №20, Дирекция „Превантивна дейност“

Писмени становища могат да бъдат изразени в деловодството на кметство село Ряхово, община Сливо поле, сградата на РИОСВ-Русе или по време на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане се поставени на обществено достъпно място на информационното табло на кметство село Ряхово и община Сливо поле, за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

Документацията по ОВОС за инвестиционно предложение „ Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД е на разположение в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/21700.  

Последно променена в Петък, 10 Май 2019 13:50
Оценете
(0 гласа)
нагоре

България в Юнеско

Галерия