За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

  • 20 Ноември 2020 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен

Възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-3515-(2)/19.11.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:      http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

България в Юнеско

Галерия