За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

  • 01 Април 2013 |

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. "Кирил и Методий" № 17 – 19

Лица за контакти:

Илка Гълъбова, държавен експерт в отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ),

Тел/факс/е-mail: 02 9405 513/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Драган Пешински, главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район ”-София към ГД СПРРАТУ,

Тел/факс/е-mail: 02 9405 406/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Регионалният план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) 2014-2020 г. е част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1–5 на Закона за регионалното развитие.

При разработването на плана са взети предвид Методическите указания за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2012-2022 г., стратегическите насоки за разработване на РПР, съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., препоръките на Междинната оценка за изпълнението на РПР 2007-2013 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Националната програма за развитие на Република България: България 2020.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – 2014-2020 г.

в) териториален обхват – регионален

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места, включени в НЕМ на територията на района

д) основни цели на Плана –

  • Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство;
  • Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност;
  • Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;
  • Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ.

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на Регионалния план за развитие на Северен централен район се осигуряват от държавния бюджет. Финансовите ресурси за изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г. са индикативни и включват средства от следните източници:

  • национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ресурси от други източници – публични фондове, предприятия и др.;
  • средства на физически и юридически лица;
  • средства от фондове на Европейския съюз;
  • международни финансови институции.

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Регионалният план за развитие се приема от Министерски съвет една година преди началото на периода му на действие, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на разработения проект на Регионален план от Регионален съвет за развитие на Северен централен район, преди окончателното му приемане от Министерски съвет. Решението на Министерския съвет се обнародва в "Държавен вестник".

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие на СЦР и МРРБ. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

4. Място за публичен достъп – Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка на плана и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17 – 19, ет. 6, стая 602, всеки работен ден от 9.00 до 17,30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17–19, по факс: / 02 987 2517 и по електронна поща: / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Галерия