За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 83 -ПР/2014 г.

  • 25 Ноември 2014 |

Решение № РУ- 83 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив и реинжекция на подземни води с работен дебит 45 л/с на територията на промишлената площадка на „Витте Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе”, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.85.30 и 63427.85.6 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  26.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия