За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Консултации с обществеността по ДОСВ за инвестиционно предложение за добив на варовици от находище "Правда"

  • 09 Декември 2014 |

    На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение – “Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ “Правда” в землището на село Правда, община Дулово, област Силистра”. 

    В срок 30 дни, считано от 09.12.2014 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад _BG 00002062

Доклад_ BG 0000168

Галерия