За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г.

  • 13 Декември 2014 |

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), и на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др.”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

България в Юнеско

Галерия