За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-35-ПР/2023 г.

  • 23 Май 2023 |

Решение № РУ-35-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции”, с местоположение: имоти с идентификатори 47336.82.23 и 47336.82.28 по КК и КР на град Мартен и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ТМ ТЕХНОЛОДЖИ” АД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41924

Галерия