За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2569-(1)/17.05.2023 г.

  • 17 Май 2023 |

Съобщение за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация /ПУР/ от  нова о.т. 142  до нова о.т. 145 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 22558.155.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Абланово, местност „В село”, общ. Русе 

Галерия