За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-36-ПР/2023 г.

  • 30 Май 2023 |

Решение № РУ-36-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Газификация на животновъдна ферма с. Попинаˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4, 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово и разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕКОПРОДУКТ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40472

Галерия