За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ИДА-2003” ЕООД

  • 31 Май 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ IX-142, кв. 16 по плана на с. Сърпово, общ. Силистра, обл. Силистра

Възложител „ИДА-2003” ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2954-(3)/26.05.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43406

 

 

 

Галерия