За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-60-ПР/2023 г.

  • 04 Септември 2023 |

Решение № РУ-60-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на производствена база на предприятие Ватия кварц АД ˮ с местоположение: ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово, с разпоредителна част: да се извърши ОВОС.

Възложител – „ВАТИЯ КВАРЦˮ АД,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 04.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/40482

Галерия