За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4215/14.08.2023 г.

  • 01 Септември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4215/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработкаˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе, възложител Д. Диков

Галерия