За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-4349/23.08.2023 г.

  • 01 Септември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4349/23.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продуктиˮ, с местоположение поземлен имот № 503.1058, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе, възложител И. Табев

Галерия