За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-61-ПР/2023 г.

  • 19 Септември 2023 |

Решение № РУ-61-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Създаване на насаждения от череши, изграждане на поливна система за тях и захранването им от тръбен кладенец и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 80 kW за захранване на кладенецаˮ с местоположение: поземлен имот с идентификатор 44495.1.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Любен, местност „Балтаджи”, общ. Ситово, обл. Силистра, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – ЗП Д. Маринова,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42966

Галерия