За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-63-ПР/2023 г.

  • 26 Септември 2023 |

Решение № РУ-63-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Ново трасе на част от ВЕЛ 20кV „Чукура“ и на ВЕЛ „Писанец“ в землище на гр. Ветово, община Ветово ˮ, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Електроразпределение Север АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/44780

Галерия