За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-67-ПР/2023 г.

  • 29 Септември 2023 |

Решение № РУ-67-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Преустройство на склад в цех за производство на пелетиˮ, с местоположение сграда с идентификатор 32874.201.216.21, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕКОЛЕС-90ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43674

Галерия