За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-4703-(1)/19.09.2023 г.

  • 25 Септември 2023 |

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (идентични с поземлени имоти с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец, общ. Исперих )

Галерия