За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ.

  • 29 Септември 2023 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.ˮ

Възложител – СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4540-(2)/27.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45472

 

 

 

 

 

 

 

Галерия