За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5272-(5)/09.11.2023 г.

  • 09 Ноември 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия