За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5032-(6)/10.11.2023 г.

  • 10 Ноември 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и другиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Галерия