За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-78-ПР/2023 г.

  • 14 Ноември 2023 |

Решение № РУ-78-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС. Местоположение - поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – Община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.11.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45491

Галерия