За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г.

  • 16 Ноември 2023 |

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-5733/16.11.2023 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово.

Възложител –  „Гелиг“ ЕООД.

Галерия