За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5205-5/22.11.2023 г.

  • 22 Ноември 2023 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на стъклени отпадъци, с местоположение: част от ПИ с идентификатор 61710.509.504 по КК и КР на град Разград, възложител  „Мизия Глас“ ЕООД

Галерия