За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-82-ПР/2023 г.

  • 11 Декември 2023 |

Решение № РУ-82-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDLˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „Автоматизирани технологииˮ ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 11.12.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45782

Галерия