За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г.

  • 12 Януари 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-232/12.01.2024 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 63427.309.28 по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС с възложител „М-ГАЗ“ ЕООД

Галерия