За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-4-П/2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

Решение № РУ-4-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изменение на съгласувано проектно предложение за изграждане на тръбен кладенец в границите на ПИ с идентификатор 81150.721.181 по КК и КР на с. Чернолик, общ. Дулово - промяна в дълбочината на тръбния кладенец от 150 м на 200 м”.

Възложител – А. Адил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38632

Галерия