За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-5-ПР/2024 г.

  • 21 Февруари 2024 |

Решение № РУ-5-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе”, с местоположение Поземлени имоти с идентификатори 10803.106.834, 10803.106.835, 10803.107.478, 10803.107.7, 10803.107.8, 10803.107.479, 10803.107.495, 10803.107.496, 10803.107.497, 10803.107.498, 10803.107.493, 10803.21.267, 10803.21.268, 10803.21.3, 10803.20.1, 10803.20.2, 10803.20.3, 10803.20.267, 10803.19.5, 10803.19.4, 10803.19.3, 10803.19.2, 10803.19.267, 10803.19.270, 10803.7.7, 10803.7.275, 10803.7.276, 10803.7.277, 10803.230.271, 10803.7.272, 10803.7.293, 10803.7.289, 10803.7.290, 10803.217.219, 10803.217.12, 10803.217.13, 10803.217.798, 10803.216.12, 10803.216.11 и 10803.216.4 по КККР на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46270

Галерия