За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-657-(2)/14.02.2024 г.

  • 14 Февруари 2024 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 18589.7.155 и 18589.7.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гецово, общ. Разград

Галерия