За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-12-П/2024 г.

  • 03 Април 2024 |

Решение № РУ-12-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Почистване на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Кривина, с. Новград и с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе”, с местоположение ПИ с идентификатори:

- 03745.14.22, 03745.16.182, 03745.16.180 и 03745.14.25 по КККР на с. Белцов;

- 03808.17.390 и 03808.17.202 по КККР на с. Беляново;

- 20849.14.17 по КККР на с. Джулюница;

- 39788.9.75 по КККР на с. Кривина;

- 51977.32.158, 51977.4.83, 51977.21.70 и 51977.21.67 по КККР на с. Новград;

- 78361.18.164, 78361.19.174 и 78361.7.197 по КККР на с. Ценово.

Възложител – Община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47199

Галерия