За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-14-П/2024 г.

  • 15 Април 2024 |

Решение № РУ-14-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на предприятие за отглеждане на ларви на Черна муха войник (Hermetia Illucens)” с местоположение УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветовол

Възложител – „Алфа Груп” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43113

Галерия