За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г.

  • 24 Април 2024 |

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум, имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла.

     ИП предвижда:

  • изграждането на девет броя резервоари за съхранение пътен битум, осем от тях с обем по 80 m3 и един с обем 1000 m3;
  • изграждане на инсталация за производство на полимермодифициран битум, състояща се от три технологични съда, с обем по 50 m3, снабдени с бъркалки;
  • ремонт на съществуващата сграда на котелната инсталация и прилежащите помещания. Подмяна на съществуващите два водогрейни котела с два маслогрейни с мощност по 950 kW всеки;
  • изграждане на система от технологични тръбопроводи и съоръжения за товарене, разтоварване и подгряване на битума.

Възложител –  „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.

Галерия