За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-ЕО/2024 г.

  • 25 Април 2024 |

Решение № РУ-9-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.522.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Предимно производствена /Пп/ˮ

Възложител – „СЕМПЕ-2ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47038

Галерия