За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-36-ПР/2024 г.

  • 10 Май 2024 |

Решение № РУ-36-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –„„Изграждане на тръбен кладенец за битови и непромишлени целиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Възложител – „ТЕХНОТРЕЙД” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45701

Галерия