За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-24-П/2024 г.

  • 23 Май 2024 |

Решение № РУ-24-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма и отглеждане на култури с местоположение на животновъдната ферма – УПИ XI-275, кв. 99 по плана на с. Брестовене, общ. Завет”.

Възложител – М. Юсеин.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42350

Галерия