За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-11-ЕО/2024

  • 23 Май 2024 |

Решение № РУ-11-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ подземен електропровод към обект: „Инсталиране на полумобилна трошачно-пресевна сортировъчна инсталация за производство на трошенокаменни фракции в ПИ с идентификатор 38529.204.2 по КККР на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе, местност „Кюкарши”

Възложител – „Проджект и Фасилити Мениджмънт” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47310

Галерия