За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-23-П/2024 г.

  • 16 Май 2024 |

Решение № РУ-23-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.41 по КККР на гр. Русе ”,.

Възложител – „Олекс Кънструкшън Сървиз” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47537

Галерия