За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-42-ПР/2024 г.

  • 21 Май 2024 |

Решение № РУ-42-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градина в ПИ с идентификатор 66158.59.113 по КККР на с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – ЗП Ц. Цветков

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46340

Галерия