За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-40-ПР/2024 г.

  • 17 Май 2024 |

Решение № РУ-40-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех „Вагонен”, с местоположение Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.8.1449 по КККР на гр. Русе (УПИ LXIII-1449пп, Източна промишлена зона, гр. Русе)

Възложители: „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46865

Галерия