За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-3042/06.06.2024 г.

  • 06 Юни 2024 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3042/06.06.2024 г. за инвестиционно предложение за „ Почистване от горскодървесна растителност на поземлени имоти с идентификатори 15761.4.10 и 15761.4.9 по КККР на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград, с трайно предназначение на територията  „Земеделска“ с цел използването им като „Нива“ˮ, с местоположение ПИ 15761.4.10 и 15761.4.9 по КККР на с. Голям извор и  възложител Даринка Петрова Романска-Вискова

Галерия