За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3342/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI по плана на „ТМ” АД, гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови производствени и обслужващи сгради и съоръжения за преработка и очистка на нефтопродукти

Галерия