За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Каолин“ ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-715-(11)/02.08.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустиални минерали”, с Възложител – „Каолин“ ЕАД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29306

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Водстрой България” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2630-(7)/12.08.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра” с възложител „Водстрой България” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40009

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител З. Ф. Мехмед

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-3494-(5)/15.08.2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и кисело мляко” с възложител З. Ф. Мехмед, с местоположение поземлен имот № 56232.16.5 по КККР на с. Пчеченица, общ. Исперих

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40370

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

В резервата „Сребърна“ започнаха активни дейности по проекта на РИОСВ-Русе

Приключването на гнездовия период на защитените птици в резервата „Сребърна“ даде старт на изпълнението на основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Към настоящия момент започна строежът на западния канал с преливник. Съоръжението е проектирано в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Към момента се работи по участъците от река Дунав до бъдещия преливник и участъка от водното огледало до преливника. Изграждат се и трите насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, при преливника – 50 м. Дейността е важна, тъй като ще осигури подобрена връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.

В момента се доизграждат 2 понтона в гнездилището на къдроглавия пеликан, от общо 5 предвидени по проекта, като три вече са изградени. Върху два от тях ще бъде монтирана по една дървена платформа тип-шейна. Новите понтони ще бъдат поставени във водните площи в съседство с гнездилището. По наблюдение на експертите през настоящата година птиците са използвали платформите, поставени в края на миналата година.  

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Предвидено е в края на лятото да започнат и дейностите по отстраняване на тръстика и наноси, за чието изпълнение вече е избран изпълнител.

Решение по ОВОС № РУ 2-4/2022 г.

Решение по ОВОС № РУ 2-4/2022 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - “Разработване на кариера за добив на варовици  и  производство на трошено-каменни фракции в находище “Тетово” – участък “Тетово-2” в землищата на с. Тетово, общ. Русе и с. Беловец, общ. Кубрат”.

Възложител – „Скални материали“ АД, ЕИК 117000486

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.08.2022 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/16107 

Писмо до възложителя с изх. И-3185/09.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3185/09.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Енергийна ефективност и модернизация на специализираните транспортни средства на "Бозмов" ЕООД", с местоположение ПИ 63427.3.641 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3183/09.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3183/09.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ:
Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 63427.318.177 и ПИ 63427.318.169= Инвестиционен технически проект за строеж Складово хале за съхранение на селскостопански инвентар"

Писмо до възложителя с изх. И-3182/09.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3182/09.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение от съществуващ водопровод до 65348.38.176 по КККР на с. Сандрово

Писмо до възложителя с изх. И-3159/08.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3159/08.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.445 по КККР на гр. Русе"

Галерия