За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-436/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-436/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – довеждащ водопровод до поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над селоˮ, в землището на с. Басарбово, общ. Русе“

Писмо до възложителя с изх. № И-435/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-435/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инсталиране на допълнително съоръжение в производствени помещения“, с местоположение ПИ 63427.6.368.2 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-433/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-433/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на БКТП 20/0.4 kV 1x1600 kVA с трансформатор 1000 kVA и пръсединяване СрН 20 kV“, с местоположение ПИ 15829.78.30 по КККР на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. № И-432/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-432/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на силов трансформатор в трансформаторен пост БКТП „Триано“ 20/0.4 кVA“, с местоположение ПИ 63427.3.800 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-427/06.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-427/06.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“, с местоположение УПИ I-549, кв. 75 по плана на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № И-426/06.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-426/06.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на площадка за прегледи и проверка на превозни средства no ADR“, с местоположение ПИ 61710.343.409 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-419/05.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-419/05.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на бетонен комплектен трафопост (БКТП) 20/0.4 kV, с трансформатор с мощност 250 kVA и кабел средно напрежение (СрН) 20 kV за захранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 200 kW в УПИ V-340, кв. 49, ул. „Христо Смирненски” № 7, с. Беловец, община Кубрат, област Разград“, с местоположение УПИ V-340, кв. 49 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-417/05.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-417/05.02.2024 г., относно ИП/ПП за " Проектиране и изграждане на газификация на вакуумни колони, котел за органичен топлоносител, технологични пещи 1 и 2 (ТП1 и ТП2), втори етап от промишлен газопровод на територията на Лубрика ООД, Източна промишлена зона, бул. „България" №125 А, град Русе", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-410/05.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-410/05.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на обект ул. „Хараламби Джамджиев“ от км 0+000,00 до км 4+619,14 връзка ул. „Хараламби Джамджиев“ – път II-21 от км 0+000,00 до км 0+769,91“, с местоположение ПИ 66425.514.272, 66425.514.269, 66425.514.242, 66425.34.600 по КККР на гр. Силистра

Галерия